مجوزها و گواهی نامه ها

گواهی صلاحیت خدمات فروش بلیط الکترونیکی


 

مجوز-بند-الف


 

مجوز-بند-ب